Privaatsus ja küpsised 

Kverneland Grupp, kaasa arvatud Kverneland ja Vicon brändid, kuuluvad äriühingule Kubota Holding Europe B.V

KUBOTA JA MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Kubota Holdings Europe B.V. ja selle tütarettevõtted (edaspidi "Kubota") võtavad teie privaatsust tõsiselt. Kubota kaitseb teie poolt pakutavat informatsiooni, sest mõistab, et läbipaistvus ja austus on pikaajaliste suhete põhialused 

Käesolevas privaatsusteatises kirjeldatakse, milliseid isiklikke andmeid me kogume, kuidas me kasutame teavet, kellega me seda jagame, ja valikuid, mida saate teabe kasutamise kohta teha. Kirjeldame ka meetmeid, millega kaitseme teabe turvalisust ja kuidas saaksite meiega privaatsustavade osas ühendust võtta. 

Meie privaatsuspõhimõtted võivad riigiti erineda vastavalt kohalikele tavadele ja seaduslikele nõuetele. 

1. MIS ON ISIKUANDMED? 

Isikuandmete all mõistame andmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) esitatud järgmisele definitsioonile: 

„igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal“

2. KES VASTUTAB TEIE ANDMETE EEST? 

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade puudutab isikuandmeid, mida Kubota kogub ja kasutab. Käesolevas dokumendis peame „Kubota“ ning asesõna „meie“ ja selle vormide all silmas ettevõtet Kubota Holdings Europe B.V. ning selle tütar- ja sidusettevõtteid. 

Iga Kubota üksus, mis juhib, kuidas ja millisel otstarbel teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse, on „vastutav andmetöötleja“ kohaldatavate kohalike õigusaktide ja Euroopa andmekaitsemääruse tähenduses. 

Kubota üksused, kes vastutavad teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eest selles teates kirjeldatud eesmärkidel, on nimetatud käesoleva dokumendi jaos "Kontaktandmed", kust leiate nii nende kui ka nende andmekaitseametniku või isikuandmete puutumatusega tegeleva isiku kontaktandmed. 

Meie veebisaidid võivad teie mugavuse ja teavitamise huvides sisaldada linke teistele veebilehtedele. Need veebisaidid võivad tegutseda Kubotast sõltumatult. Lingitud kodulehtedel võivad olla oma privaatsustavad või -poliitikad, millega soovitame teil lingitud veebisaite külastades kindlasti tutvuda. Eeldusel, et Kubota ei oma ega kontrolli lingitud veebisaite, mida külastate, ei vastuta me ka nende veebisaitide sisu (sealhulgas seal kasutatud küpsiste), kasutamise ega privaatsustavade eest.

3. KUIDAS ME TEIE ANDMEID KOGUME JA KASUTAME?

Me kogume teatud isikuandmeid teilt otse, näiteks kui kasutate meie kodulehekülge või teenuseid, või kui võtate meiega ühendust, või saame teie isikuandmeid oma äripartneritelt või sidusettevõtetelt (näiteks vahendajatelt või turustajatelt, kellega meil on ärisuhted, või üksustelt, kellega oleme sõlminud lepingu turu-uuringute läbiviimise eesmärgil).

Teilt kogutavate andmete kategooriad

 • füüsilise asukoha ja kontaktandmed (nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber, faksinumber, kliendi ID)
 • vahekorraalane teave (andmed teie päringute, ostude, piirkondliku asukoha ja vahendaja tehingute kohta)
 • masina- ja kasutusalane teave (masina kasutamine otstarve, masina seisukord ja andmed masina kasutamise kohta, sealhulgas töötundide arv, kütusekulue)
 • finantsteave ja seotud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sotsiaalkindlustusnumber/ isikukood, e-posti aadress, laua- ja mobiiltelefoninumber, samuti teatav töö- ja sissetulekualane teave ning krediidiinfo)
 • internetis kogutav teave. Kasutame isikuandmete kogumiseks automatiseeritud vahendeid, näiteks küpsiseid. Selliselt kogutakse andmeid muuhulgas IP-aadresside, veebilehitseja tüübi, operatsioonisüsteemi, suunavate URLide ja meie digitaalvaraga seotud toimingute või koostoimimise kohta. Meie koduleht kasutab Google’i pakutavat veebianalüüsi tööriista Google Analytics ning muudab teie isikuandmed analüüside tegemisel anonüümseks.

Kuidas me kogutuid andmeid kasutame

Töötleme (kogume, säilitame ja kasutame) teie esitatud andmeid viisil, mis on kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Püüdleme selle poole, et teie andmed oleksid täpsed ja ajakohased ning et me ei säilitaks neid kauem kui vajalik. Kohustume säilitama andmeid kooskõlas seadusega, näiteks tulumaksu arvutamiseks ja auditeerimiseks vajalikke andmeid.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärk
Kubota kasutab teie isikuandmeid, et pakkuda teile soovitud kaupa või teenuseid või et juhtida teie tähelepanu teisele toodetele või teenustele, nagu allpool täpsustatud.

 • Teie taotluse täitmine. Kui kasutate meie veebisaitidel päringu, konkursi või uuringu funktsionaalsust, võime kasutada esitatud teavet koos muude teie kohta esitatud andmetega, et pakkuda teile sobivaid tooteid või teenuseid vastamaks paremini teid huvitavat konkreetset toodet või teenust puudutavale päringule või kaebustele. Kui kasutate vahendaja leidmise või oma Kubota ehitamise (Build My Kubota) funktsionaalsust, võidakse teie andmed esitada meie vahendajatele, et teie taotlust rahuldada. Kontrollige palun, kas vahendaja leidja või sarnane funktsioon on saadaval või mitte. Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärgil on õigustatud huvi.
 • Turundus ja müügiedendustegevus. Kubota võib kasutada tehingute raames või meie veebisaitide kaudu esitatud andmeid selleks, et reklaamida teile uusi tooteid ja teenuseid. Küsime teilt eraldi nõusolekut, et saata teile teavet turunduslikel eesmärkidel. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Asjaomane lisateave on esitatud teie õigusi käsitlevas jaos. Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks e-turunduse eesmärgil on teie nõusolek.
 • Klienditeenindus ja -tugi. Kogume ja kasutame teie andmeid, et toetada oma klienditeeninduse ja -toe tegevust või seotud tehinguid. Need võivad muu hulgas hõlmata garantiiteenuseid, rahastamist või soetamist, toodete tarnimist ja hooldusalast tuge. Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks klienditeeninduse eesmärgil on õigustatud huvi.  
 • Töötaotlused. Kasutame andmeid, mida esitate Kubota kodulehe või selleks otstarbeks loodud portaali kaudu, et teha kindlaks teie sobivus pakutavale töökohale, millele olete taotluse esitanud, vastavalt reklaamitud sobivuskriteeriumitele ja asjaomasele isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele, mis esitatakse teile veebisaiti või portaali kasutades. Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks töötaotluse läbivaatamise eesmärgil on õigustatud huvi. Kõnealuses etapis ei töödelda konkreetsesse kategooriasse kuuluvaid andmeid.

4. KAS ME JAGAME TEIE ISIKUANDMEID KELLEGI TEISEGA?

Kubota võib jagada teie andmeid järgmiste pooltega:

 • vahendajad, äripartnerid, kes pakuvad teatud hulka meie toodetest, ja teenusepakkujad, et pakkuda tooteid ja teenuseid seoses Kubota toodete müügi, ettevõtte sisemiste protsesside ning teie kontode või tehingute haldamisega
 • turustuspartnerid, et turustada teile otse, kui olete andnud selleks otstarbeks oma nõusoleku.
 • audiitorid, reguleerivad asutused ja muud üksused, kui see on kohaldatavate õigusaktide alusel vajalik, et kaitsta meie õigusi või vara seoses varade ja/või ettevõtte müügiga. 

Kõik kolmandad isikud, kellega teie andmeid jagame, kohustuvad neid turvaliselt säilitama ning kasutama üksnes selleks, et pakkuda teile vastavat teenust meie nimel. Kui nad teenuse osutamiseks teie andmeid enam ei vaja, kõrvaldavad nad need kooskõlas meie kehtestatud protseduuridega. Kui soovime edastada teie delikaatseid isikuandmeid kolmandale isikule, teeme seda üksnes juhul, kui oleme saanud selleks teie nõusoleku või kui oleme seda kohustatud tegema seaduse ja/või muul õiguslikul alusel. 

Palume arvesse võtta, et ajakohastame käesolevat teadet lähiajal, et anda teile konkreetsemat teavet teie isikuandmeid meilt saavate vastuvõtjate kategooriate kohta.

5. TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE 

Kubota säilitab kasutajate isikuandmeid ajavahemiku jooksul, mis on vajalik ja proportsionaalne nende töötlemisega. Palume arvesse võtta, et ajakohastame käesolevat teadet lähiajal, et anda teile konkreetsemat teavet eespool kirjeldatud eesmärkidel andmete säilitamise ajavahemiku kohta. 

6. TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD 

Teil on kindlad õigused oma isikuandmetele, mida säilitame. Samuti pakume teile teatavaid valikuid, milliseid andmeid teilt kogume, kuidas neid kasutame ja teiega suhtleme. Kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega on teil õigus: 

 • pääseda juurde oma isikuandmetele, mida Kubota töötleb. Nimelt võite saada kinnituse, et säilitame teid puudutavaid isikuandmeid, taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, saada teavet meie poolt säilitatavate, teid puudutavate isikuandmete kohta ning saada koopiad oma isikuandmetest; .
 • taotleda oma isikuandmete parandamist, ajakohastamist või kustutamis
 • esitada seaduslikul põhjusel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele uuringutes, samuti kaubanduslikel eesmärkidel (turustamine;
 • võtta igal ajal tulevikku suunatult tagasi oma nõusolek, mille andsite meie kodulehe kaudu või muul moel (kui üldse), ning pääseda igal ajal juurde asjaomase nõusoleku sõnastusele. 

Võite loobuda teatavatest teie kohta automatiseeritud vahendite abil kogutavatest ja kasutatavatest andmetest meie veebisaiti külastades. Teie veebilehitseja võib teatada teile asjaomastest teavitamise viisidest ning loobuda teatud tüüpi küpsiste saamisest. Küpsiseid ja loobumisvõimalusi on lähemalt selgitatud allpoo.

KÜPSIS

(1) Kubota võib kasutada küpsiseid, kui meie kodulehele juurde pääsete, et te ei peaks teatud informatsiooni erinevatel juhtudel uuesti sisestama. Mõned kodulehel kasutatavatest küpsistest on mõeldud soovitud teenuste osutamiseks. Reeglina kustutatakse need küpsised teie seansi lõppedes. Teisi küpsiseid, näiteks veebianalüüsiteenustega seotuid, säilitatakse kauem ja rakendatakse üksnes siis, kui olete andnud selleks oma eelneva nõusoleku. Allolevast kolmandast lõikest leiate ülevaate küpsiste kasutamisest, otstarvetest ja elueast

(2) Sedavõrd, kuivõrd olete meie kodulehele või teenustele registreerimisel või neile juurde pääsemiseks esitanud oma isikuandmed, sealhulgas oma e-posti aadressi, võib Kubota vastavalt teie valikutele seostada sirvimisteavet teie seadmes, mida töötlevad Kubota väljastatud küpsised, teie isikuandmetega, et saata teile näiteks e-uuringuid või kuvada teie seadmes Kubota väljastatavaid küpsiseid sisaldaval reklaampinnal personaalset reklaami, mis on mõeldud spetsiaalselt teile ning mis võib teile isiklikult huvi pakkuda.

(3) Kui kasutate meie kodulehte ja seal küpsiseid ei blokeeri, kasutatakse allpool kirjeldatud küpsiseid teie eelneval nõusolekul:

Küpsis Kirjeldus
_utma Seda Addthis küpsist kasutatakse sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis ja Twitteris, jagamis- ja laikimisfunktsioonides. Küpsise eesmärk on tagada, et kasutajad näeksid lehekülje jagades ja sellele tagasi pöördudes asjaomase funktsiooni uuendatud summat/arvu enne, kui meie jagamiste hulga vahemälu värskendada jõutakse.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics on Google'i veebianalüüsi tasuta tööriist, mis aitab veebisaitide omanikel mõista, kuidas külastajad nende kodulehte kasutavad. See seab küpsised ka külastatava saidi domeenile. Tööriist kasutab küpsiseid anonüümse teabe ja saidi statistika hankimiseks üksikuid külastajaid identifitseerimata.
_cuvid See küpsis kirjutatakse veebilehitsejasse, kui saiti selle lehitsejaga esmakordselt külastate. Kui lehitseja operaator on küpsise kustutanud ja lehitsejaga seejärel sama saiti külastatakse, kirjutatakse uus __cuvid küpsis teise külastaja unikaalse ID-ga. Seda küpsist kasutatakse unikaalsete külastajate tuvastamiseks saidil ja seda värskendatakse iga uue lehekülge külastamisel. Liiatigi on küpsisel endal unikaalne ID, mille abil tagab rakendus täiendava turvameetmena küpsise kehtivuse ja kättesaadavuse.
_cusid Seda küpsist kasutatakse veebisaidi külastusseansi loomiseks ja jätkamiseks. Kui kasutaja liigub saidil ühele leheküljele, püüab skripti kood seda küpsist uuendada. Kui kood küpsist ei leia, kirjutatakse uus küpsis ja luuakse uus seanss. Iga kord, kui kasutaja saidil erinevat lehekülge vaatleb, pannakse küpsis aeguma 30 minuti pärast, mis tähendab seda, et seanssi jätkatakse, kui kasutaja on leheküljel aktiivne 30-minutiliste intervallide jooksul. Küpsis aga aegub, kui kasutaja ei ole leheküljel aktiivne kauem kui 30 minutit.
_cuvon Seda küpsist kasutatakse andmaks infot, mil külastaja lehekülge viimati vaatas.

(4) 

Kui soovite küpsiste kasutamist kontrollida, saate vastavaid seadeid muuta oma arvutis ja veebilehitsejas. 

Enamik veebilehitsejatest võimaldab seadete abil teatud kontrolli enamike küpsiste üle. Täiendava teabe saamiseks küpsistest ja sellest, kuidas seatud küpsiseid näha, külastage veebisaiti www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

Küpsiste haldamine järgmistes populaarsetes veebilehitsejates:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Et saada teavet teiste veebilehitsejate kohta, külastage vastava lehitseja väljatöötaja kodulehte. 

Nagu eespool märgitud, kasutavad meie veebisaidid Google Analytics veebianalüüsiteenust, mida on koos loobumisvõimalustega selgitatud lähemalt allpoo.

GOOGLE ANALYTICS TÖÖRIISTA KASUTAMINE 
(1) Käesolev kodulehekülg kasutab Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis aitavad Kubotal analüüsida, kuidas veebisaiti kasutatakse, saada teavet külastajate arvu ja veebilehtede kohta, millelt külastajad on tulnud ja mida nad vaatlevad. Seda teavet kasutatakse kodulehe pakkumiste ja teenuste täiustamiseks. Reeglina edastatakse küpsiste loodud teave selle kohta, kuidas veebisaiti kasutatakse, Google'i serveritesse USAs, kus seda säilitatakse. Et antud veebisait rakendab Google'i pakutud IP-anonümiseerimise funktsionaalsust, lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriigis või teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis enne selle edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Üksnes erandjuhtudel edastatakse Google'i servisse USAs teie täielik IP-aadress, kus seda siis lühendatakse.

(2) Google kasutab saadud teavet vahendava andmetöötlejana, et aidata Kubotal hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ning osutada teisi statistilisi ja analüütilisi teenuseid seoses veebisaidi kasutamisega. Google Analytics teenuse raames ei seostata teie lehitseja edastatud IP-aadressi teiste Google'i valduses olevate andmetega.

(3)Saate takistada küpsise genereeritud andmete kogumist selle kohta, kuidas seda veebisaiti kasutate (sealhulgas teie IP-aadressi), ja loobuda Google Analytics tööriista kasutamisest kõigil veebisaitidel, laadides alla ja installides lehitseja pistikprogrammi (plugin) veebilehelt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Alternatiivina pistikprogrammi installimisele, või kui kasutate veebilehitsejaid on mobiilseadmetes, võite samuti loobuda Google Analytics tööriista rakendamisest, kui klõpsate järgmisele loobumislingile: Opt-out of Google Analytics Tracking. Sellisel juhul paigaldatakse teie lehitsejasse loobumisküpsis, mis takistab Google Analytics tööriistal edaspidi jälitada teie tegevust antud veebilehel. Pidage meeles, et peate uuesti loobuma, kui kustutate oma seadmelt kõik sinna salvestatud küpsised.

(5)Peate niimoodi loobuma ka igas seadmes, mille abil meie veebisaiti külastate. Ülevaate Google'i privaatsuspoliitikast leiate järgmiselt lingilt https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Saate meile igal ajal öelda, et me ei saadaks teile turustusteated, võttes meiega ühendust, nagu kirjeldatud jaos "Kontaktandmed" allpool, või klõpsates loobumise (unsubscribe) lingil meilt saadud turustusalastes e-kirjades. 

Kui esitate meile teise isikuga seotud teavet või materjali, peate veenduma, et selle teabe jagamine meiega ja selle meiepoolne edasine kasutus, mida teile aeg-ajalt kirjeldatakse, on kooskõlas kohaldatavate seadustega, seega peaksite asjaomast isikut nõuetekohaselt teavitama tema isikuandmete töötlemisest ja saama selleks tema nõusoleku kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega. 

Kubota ei kogu teadlikult isikuid tuvastavaid andmeid ega turusta alla 13-aastastele lastele. Kui alla 13-aastane laps on esitanud meile meie kodulehe kaudu oma isikuandmed, võib vanem või eestkostja võtta Kubotaga ühendust, et taotleda asjaomaste andmete kustutamist meie registritest. Sellekohase taotluse kättesaamise järel teeme mõistlikke jõupingutusi, et kustutada lapse andmed meie registritest. 

Kui kahtlustate, et oleme rikkunud teie õigusi, võite esitada kaebuse, võttes meiega ühendust, nagu osundatud jaos "Kontaktandmed". Meie andmekaitseametnik tegeleb teie kaebusega ja annab teile lisateavet selle menetlemise kohta. 

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele (ICO), kui leiate, et me ei ole teie taotlust asjakohasel moel käsitlenud. Meie kodulehel sisaldub ka teave andmekaitseasutusega ühendust võtmise kohta

7. RAHVUSVAHELINE ANDMEEDASTUS 

Võime edastada teie kohta kogutud isikuandmeid vastuvõtjatele, kes asuvad andmete kogumise riigist erinevates riikides. Neil riikidel ei pruugi olla samad andmekaitseseadused kui riigis, milles algselt andmed esitasite. Kui edastame teie andmeid teistesse riikidesse, kaitseme neid andmed, nagu kirjeldatud käesolevas teates või nagu teatatud teile muul moel andmete kogumise ajal. 

Palume arvesse võtta, et Kubota viib esmalt läbi üksikasjaliku ja nõuetekohase hoolsuskontrolli, et valida andmetöötlejad, kellega teie isikuandmeid jagame. Kubotal on sõlmitud asjakohased lepingu tagamaks, et isikuandmed oleksid kaitstud

8. KUIDAS ME ISIKUANDMEID SÄILITAME JA KAITSEME

Teie isikuandmete turvalisus on Kubotale tähtis. Oleme pühendunud kogutava teabe kaitsmisele. Rakendame halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mille eesmärk on kaitsta teie esitatud või meie kogutud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või loata hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest. Nende meetmete eesmärk on kaitsta teie esitatud andmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust. Hindame perioodiliselt teie andmetega seotud riske ning uuendame oma poliitikat, protseduure ja tehnoloogiat vastavalt. 

Kubota säilitab isikuandmeid üksnes seni, kuni neid on vaja ettenähtud otstarbeks, milleks neid kogusime, kui kohaldatavast õigusest ei tulene teisiti. Võtame meetmeid, et hävitada või püsivalt deidentifitseerida isikuandmed, kui seda nõuab seadus või kui isikuandmeid ei ole enam vaja otstarbeks, milleks neid kogusime. 

Andmete edastamine interneti teel või muul viisil ei saa kunagi olla 100% turvaline. Hoolimata meie jõupingutustest teie andmeid kaitsta, ei saa Kubota tagada ega garanteerida interneti vahendusel meile esitatud andmete turvalisust. Edastate kõiki selliseid andmeid omal vastutusel.

9. ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEVA TEATE AJAKOHASTAMINE

Käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet ajakohastatakse korrapäraselt, saatmata teile sellekohast eelnevat kirjalikku teadet, et kajastada muudatusi meie isikuandmete töötlemisega seotud tavades. Postitame sellekohase silmatorkava teate asjaomastele veebisaitidele teavitamaks teid meie privaatsuspoliitika olulistest muudatustest, osundades teate ülaosas viimase uuendamise kuupäevale. Oma privaatsuspoliitika uuendamiseks võime teatud juhtudel küsida teie nõusolekut.

10. KONTAKTANDMED

Kui teil on käesoleva teate või isikuandmete töötlemistavadega seoses Kubotale küsimusi või kommentaare, või kui soovite teostada oma õigusi või uuendada meile esitatud andmeid või eelistusi, klõpsake palun siin.

Võite meile saata e-kirja või tavalise kirja, kasutades allolevat kontakinfot:

Data Protection Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
kuk_g.privacy@kubota.com