Privaatsus

Privaatsus ja küpsised 

Kverneland Grupp, kaasa arvatud Kverneland ja Vicon brändid, kuuluvad äriühingule Kubota Holding Europe B.V

KUBOTA JA MEIE PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Kubota Holdings Europe B.V. ja selle tütar- ja sidusettevõtjad (ühiselt Kubota) suhtuvad teie privaatsusesse ja isikuandmetesse tõsiselt. Kubota mõistab, et läbipaistvus ja lugupidamine on pikaajaliste suhete vundament ning võtab seetõttu kõiki mõistlikke meetmeid, et kaitsta teavet, mida meile olete esitanud.

Käesolevas privaatsusteates kirjeldatakse, mis liiki isikuandmeid me kogume, kuidas me seda teavet kasutame ja kellega jagame ning milliseid valikuid saate teha seoses sellega, kuidas me teie andmeid kasutame. Samuti kirjeldame meetmeid, mida võtame andmete turvalisuse tagamiseks ning seda, kuidas saate meiega seoses andmekaitsepraktikatega ühendust võtta.

Meie andmekaitsepraktikad võivad tegutsemisriigiti erineda, peegeldades nii kohalikke praktikaid kui õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

1. MIS ON ISIKUANDMED 

Isikuandmete all peame silmas andmeid, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruses (IKÜ-s) toodud määratlusele:

„igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal“.

2. KES TEIE ANDMETE EEST VASTUTAVAD

Privaatsusteade kohaldub kõikidele Kubotale esitatavatele või Kubota kogutavatele isikuandmetele. Privaatsusteates tähendavad sõnad “Kubota”, “meie” ja selle käändevormid Kubota Holdings Europe B.V.d ja selle tütar- ja sidusettevõtjaid. Iga Kubota üksus, mis kontrollib teie isikuandmete kogumise meetodeid ja nende kasutamise eesmärke, on asjakohane andmete vastutav töötleja kohalduvate kohalike õigusaktide ja Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Teil on võimalik Kubota andmekaitsekeskuse kaudu võtta ühendust nende Kubota üksustega, mis vastutavad teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eest privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel. Punktist 10 (Kuidas meiega ühendust võtta) leiate juhtiva andmekaitseametniku kontaktandmed või võite kasutada meie veebivormi (arendamisel).

Meie veebilehel võib teie mugavuse nimel ja teile teabe jagamiseks olla linke teistele veebilehtedele. Need veebilehed võivad tegutseda Kubotast sõltumatult. Lingitud veebilehtedel võivad olla enda privaatsusteated või andmekaitseeeskirjad, millega soovitame tungivalt tutvuda, kui lingitud veebilehti külastate. Niivõrd kui ükski teie külastatav lingitud veebileht ei ole Kubota oma ega selle kontrolli all, ei vastuta me ka veebilehtede sisu (sealhulgas veebilehel kasutatavate küpsiste), veebilehtede kasutamise või lingitud veebilehtede andmekaitsepraktikate eest.

3. KUIDAS ME TEIE ANDMEID KOGUME JA KASUTAME

Kubota ja selle tütar- ja sidusettevõtjad koguvad isikuandmeid ja seadmete andmeid. Osa isikuandmeid kogume teilt vahetult, näiteks kui kasutate meie veebilehte, tooteid või teenuseid või võtate meiega ühendust või hangime teie isikuandmed enda äripartneritelt ja sidusettevõtjatelt nagu edasimüüjatelt ja turustajatelt, kellega meil on ärisuhe või isikutelt, kellega meil on sõlmitud turu-uuringu leping.

Kogume teie kohta järgmist liiki andmeid

 • Kontaktandmed ja füüsiline asukoht  (nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber, faksi number, kliendi ID, keele ja kontakti eelistused)
 • Ärisuhteid puudutav teave (teie päringute, ostude, piirkondliku asukoha ja muu demograafiline teave ja info edasimüüjatega tehtud tehingute kohta)
 • Seadmete andmeid ja kasutamist puudutav teave (teie seadmes/terminalis genereeritud, kogutud või salvestatud seadmega seotud andmed, nagu seadme seisukorda ja tööd puudutavad andmed, mis hõlmavad töötunde, kütusekulu ja seadmete diagnostikaandmeid. Juhul kui kasutate meie telemaatikatooteid ja/või -teenuseid, kogume ka GPS-i andmeid.)
 • Tehinguid puudutav teave  (juhtudel, kus suhtlete meie, edasimüüjate või äripartneritega seoses ostude ja kliendikontodega)
 • Finantsandmed ja nendega seotud teave (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sotsiaalkindlustusnumber/isikukood, e-posti aadress, koduse telefoni ja mobiili number ning ka tööd, sissetulekut ja laene ning seadmete rahastamist ja rentimist puudutav teave)
 • Veebis kogutav teave. Kui suhtlete meiega veebis, kogume teie isikuandmeid automaatselt, näiteks küpsiseid kasutades. Selliselt kogutud teave hõlmab: IP aadressi, veebilehitseja tüüpi, operatsioonisüsteemi, linkivaid URL-e ning meie digitaalvahenditega tehtud toimingud või toimunud suhtlust. Meie veebilehed kasutavad Google’i pakutavat veebiliikluse analüüsimise teenust Google Analytics („Google Analytics“) ning andmete analüüsil tagatakse teie isikuandmete anonüümseks muutmine.

Kuidas me kogutud andmeid kasutame

Töötleme (kogume, säilitame ja kasutame) teie esitatud teavet kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜ-ga). Teeme kõik endast oleneva, et teid puudutav teave oleks täpne ja ajakohane ning me ei hoia seda enda valduses kauem kui vajalik. Säilitame infot, näiteks tulumaksu ja audititega seoses vajalikku teavet, vastavalt seadusele.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärk
Kubota kasutab teie isikuandmeid teile optimeeritud teenuste ja lahenduste pakkumiseks või selleks, et teavitada teid muudest toodetest ja teenustest vastavalt allpool toodule.

 • Teie taotluse täitmine. Kui kasutate meie veebilehtedel või üritustel päringu, vaidlustamise või küsitluse funktsiooni, võime kasutada esitatud teavet koos muu meie valduses oleva teid puudutava teabega, et esitada teile asjakohaseid toodete ja teenuste pakkumisi, reageerida paremini teie konkreetsetele tooteid või teenuseid puudutavatele päringutele või vastata kaebustele. Kasutades edasimüüja leidmise [Dealer Locator] või minu Kubota [Build My Kubota] funktsiooni, võidakse teie andmed edastada meie edasimüüjatele, et teie taotlustele vastata. Palun kontrollige, kas edasimüüja leidmine või sarnane funktsioon on kasutuses või mitte. Sellel eesmärgil on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus õigustatud huvi.
 • Turundus ja reklaamKubota võib kasutada teie tehingute ja veebilehtede kaudu antavat teavet uute toodete ja teenuste turundamiseks ning soovituste tegemiseks. Andmete kogumiseks turunduse eesmärgil võtame teiega ühendust täiendava nõusoleku saamiseks. Teil on võimalus igal ajal loobuda. Täiendav teave on saadaval teie õigusi puudutavas punktis. E-turunduse eesmärgil töödeldakse teie isikuandmeid nõusoleku alusel.
 • Klienditeenindus ja -tugi. . Kogume ja kasutame teie andmeid, et toetada enda klienditeenindust ja -tuge või nendega seotud tegevusi. Need võivad hõlmata muuhulgas garantiiteenuste uuendamist ja tagamist, rahastamist ja oste, toodete kättetoimetamist ja hooldustuge, teie teavitamist tugi-edasimüüjast. See hõlmab samuti andmete jagamist, kui see on vajalik teie tellitud teenuste osutamiseks või tehingute sõlmimiseks. Teie isikuandmeid töödeldakse klienditeeninduse eesmärgil õigustatud huvi alusel.
 • Tööle kandideerimine. Võime kasutada posti teel või mis tahes Kubota veebilehe või portaali kaudu kandideerimise eesmärgil esitatud teavet, et teha kindlaks, kas sobite vabale töökohale, millele kandideerisite, kooskõlas kindlaksmääratud sobivuskriteeriumitega ning asjakohase privaatsusteatega, mis teile veebilehe või portaali kasutamisel esitati.
 • Soorituse parendamine. Kasutame isikuandmeid ja seadmetega seotud andmeid ka ettevõtte juhtimises, mis hõlmab meie soorituse analüüsimist, õiguslike kohustuste täitmist, personali arendamist ja uurimistööd.

4. TEIE ISIKUANDMETE JAGAMISE PÕHJUSED

Kubota võib jagada teie isikuandmeid ja seadme andmeid järgmiste isikutega:

 • edasimüüjad, turustajad, äripartnerid ja sidusettevõtjad, millel on õigus pakkuda meie nimel mingit osa meie kaupadest ja teenustest ning teenuseosutajad, mis pakuvad Kubota toodete müügiga, äriühingu siseprotsesside või teie kontode või tehingute teenindamisega seotud tooteid ja teenuseid;
 • turunduspartnerid teile otseturunduse pakkumiseks, kui olete selleks nõusoleku andnud;
 • audiitorid, reguleerijad ja muud isikud, kui andmete ametlik avaldamine on nõutav. Võime avaldada teie andmeid, et pidada kinni kohtumäärustest, seaduslikest ja regulatiivsetest nõuetest; hoida ära vigastusi, surma, kadu või hävimist, pettust või kuritarvitamist; kaitsta Kubota õigusi või kaitsta Kubotat kohtumenetluses; kui see on vajalik seoses ärivarade müügi või üleandmisega.
 • Kõik kolmandad isikud, kellele me jagame teie isikuandmeid, on kohustatud säilitama teie andmeid turvaliselt ja kasutama neid ainult meie eest ja nimel teile pakutavate teenuste osutamiseks. Kui neil teie isikuandmeid teenuse osutamiseks enam vaja ei ole, hävitavad nad andmed kooskõlas meie kehtestatud korraga. Kui soovime edastada teie delikaatseid isikuandmeid kolmandale isikule, teeme seda ainult teie nõusolekul, välja arvatud siis, kui edastamine toimub mingil muul seaduslikul alusel.

5. TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAMINE 

Kubota säilitab isikuandmeid ainult nii kaua kui vajalik ja proportsionaalne andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

6. TEIE ÕIGUSED JA VALIKUD 

Teil on teatud õigused seoses isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame. Pakume teile samuti valikuvõimalusi, mis puudutavad isikuandmeid, mida me teilt kogume, viise, kuidas me neid kasutame ning kuidas me teiega suhtleme. Kooskõlas kohalduvate õigusaktidega on teil õigus 

 • pääseda ligi enda isikuandmetele, mida Kubota töötleb. Teil on õigus saada kinnitus, et meie valduses on teid puudutavad andmed, taotleda neile juurdepääsu ja saada teavet ning koopiad meie valduses olevatest teid puudutavatest isikuandmetest;
 • nõuda isikuandmete parandamist, uuendamist ja kustutamist;
 • esitada õiguspärastel põhjustel vastuväide oma isikuandmete töötlemisele;
 • esitada vastuväide enda isikuandmete kasutamisele potentsiaalsete klientide leidmiseks, sealhulgas ärieesmärkidel (turunduses);
 • võtta igal ajal itagasi igasugune nõusolek, mis on antud veebilehe kaudu või muul viisil, millel on tulevikus õiguslik mõju ning pääseda igal ajal ligi nõusoleku kinnituse sõnastusele.

Külastades meie veebilehte on teil võimalik loobuda teie kohta automaatselt teabe kogumisest ja kasutamisest. Teie veebilehitseja võib teid teavitada, kuidas saada teavitusi ja loobuda teatud liiki küpsistest. Täiendav teave küpsistest ja loobumisvõimalustest on toodud allpool.

KUBOTA KÜPSISTE EESKIRJAD

(1) Kubota võib kasutada nn küpsiseid, kui meie veebilehti külastate, eriti selleks, et te ei peaks teavet korduvkülastustel uuesti sisestama. Mõned meie veebilehtedel kasutatavad küpsised on soovitud teenuste osutamiseks hädavajalikud. Reeglina küpsised kustutatakse pärast sessiooni lõppu. Muid, näiteks veebiliikluse analüüsiks vajalikke küpsiseid, säilitatakse pikemalt ning salvestatakse ainult seal, kus olete selleks eelnevalt nõusoleku andnud. Allpool punktis (3) on ülevaade kasutatavatest küpsistest, nende eesmärkidest ja säilimisajast.

(2) Kui olete esitanud enda isikuandmeid, sealhulgas e-posti aadressi, meie veebilehtedele registreerudes või neid külastades või meie teenuseid tarbides, võib Kubota vastavalt teie valikutele siduda teie seadme veebilehitsemise andmed, mida töötlevad Kubota kasutatavad küpsised, teie isikuandmetega, et saata teile näiteks elektroonilisi küsitlusi või kuvada teie seadmel reklaamile mõeldud ja Kubota kasutatavaid küpsiseid sisaldaval alal isikustatud reklaame, mis võivad teile huvi pakkuda ja on mõeldud just teile.

(3) Kui kasutate meie veebilehti ja ei ole küpsiseid keelanud ja olete andnud eelneva nõusoleku, kasutatakse allpool kirjeldatud küpsiseid:

Küpsis

Kirjeldus

_utma

Seda Addthis küpsist kasutatakse sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis ja Twitteris, jagamis- ja laikimisfunktsioonides. Küpsise eesmärk on tagada, et kasutajad näeksid lehekülje jagades ja sellele tagasi pöördudes asjaomase funktsiooni uuendatud summat/arvu enne, kui meie jagamiste hulga vahemälu värskendada jõutakse.

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

Google Analytics on Google'i veebianalüüsi tasuta tööriist, mis aitab veebisaitide omanikel mõista, kuidas külastajad nende kodulehte kasutavad. See seab küpsised ka külastatava saidi domeenile. Tööriist kasutab küpsiseid anonüümse teabe ja saidi statistika hankimiseks üksikuid külastajaid identifitseerimata.

_cuvid

See küpsis kirjutatakse veebilehitsejasse, kui saiti selle lehitsejaga esmakordselt külastate. Kui lehitseja operaator on küpsise kustutanud ja lehitsejaga seejärel sama saiti külastatakse, kirjutatakse uus __cuvid küpsis teise külastaja unikaalse ID-ga. Seda küpsist kasutatakse unikaalsete külastajate tuvastamiseks saidil ja seda värskendatakse iga uue lehekülge külastamisel. Liiatigi on küpsisel endal unikaalne ID, mille abil tagab rakendus täiendava turvameetmena küpsise kehtivuse ja kättesaadavuse.

_cusid

Seda küpsist kasutatakse veebisaidi külastusseansi loomiseks ja jätkamiseks. Kui kasutaja liigub saidil ühele leheküljele, püüab skripti kood seda küpsist uuendada. Kui kood küpsist ei leia, kirjutatakse uus küpsis ja luuakse uus seanss. Iga kord, kui kasutaja saidil erinevat lehekülge vaatleb, pannakse küpsis aeguma 30 minuti pärast, mis tähendab seda, et seanssi jätkatakse, kui kasutaja on leheküljel aktiivne 30-minutiliste intervallide jooksul. Küpsis aga aegub, kui kasutaja ei ole leheküljel aktiivne kauem kui 30 minutit.

_cuvon

Seda küpsist kasutatakse andmaks infot, mil külastaja lehekülge viimati vaatas.

(4) 

KKui soovite kontrollida küpsiste kasutamist, võite muuta enda arvuti ja veebilehitseja seadeid. Enamik veebilehitsejaid võimaldab mingit kontrolli enamiku küpsiste üle veebilehitseja seadete kaudu. Kui tahate küpsiste kohta täiendavat infot, sealhulgas uurida, milliseid küpsiseid kasutatakse, külastage veebilehte  www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

Teave küpsiste seadete haldamisest laialdaselt kasutatavates veebilehitsejates:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Teabe saamiseks teiste veebilehitsejate kohta palun külastage veebilehitseja arendaja veebilehte.

Nagu mainitud eespool, kasutavad meie veebilehed rakendust Google Analytics. Täiendava teabe saamiseks ja loobumisvõimalustega tutvumiseks lugege allpool toodud teavet

GOOGLE ANALYTICS TÖÖRIISTA KASUTAMINE 
(1) Käesolev kodulehekülg kasutab Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis aitavad Kubotal analüüsida, kuidas veebisaiti kasutatakse, saada teavet külastajate arvu ja veebilehtede kohta, millelt külastajad on tulnud ja mida nad vaatlevad. Seda teavet kasutatakse kodulehe pakkumiste ja teenuste täiustamiseks. Reeglina edastatakse küpsiste loodud teave selle kohta, kuidas veebisaiti kasutatakse, Google'i serveritesse USAs, kus seda säilitatakse. Et antud veebisait rakendab Google'i pakutud IP-anonümiseerimise funktsionaalsust, lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriigis või teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis enne selle edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Üksnes erandjuhtudel edastatakse Google'i servisse USAs teie täielik IP-aadress, kus seda siis lühendatakse.

(2) Google kasutab saadud teavet vahendava andmetöötlejana, et aidata Kubotal hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ning osutada teisi statistilisi ja analüütilisi teenuseid seoses veebisaidi kasutamisega. Google Analytics teenuse raames ei seostata teie lehitseja edastatud IP-aadressi teiste Google'i valduses olevate andmetega.

(3)Saate takistada küpsise genereeritud andmete kogumist selle kohta, kuidas seda veebisaiti kasutate (sealhulgas teie IP-aadressi), ja loobuda Google Analytics tööriista kasutamisest kõigil veebisaitidel, laadides alla ja installides lehitseja pistikprogrammi (plugin) veebilehelt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Alternatiivina pistikprogrammi installimisele, või kui kasutate veebilehitsejaid on mobiilseadmetes, võite samuti loobuda Google Analytics tööriista rakendamisest, kui klõpsate järgmisele loobumislingile: Opt-out of Google Analytics Tracking. Sellisel juhul paigaldatakse teie lehitsejasse loobumisküpsis, mis takistab Google Analytics tööriistal edaspidi jälitada teie tegevust antud veebilehel. Pidage meeles, et peate uuesti loobuma, kui kustutate oma seadmelt kõik sinna salvestatud küpsised.

(5)Peate niimoodi loobuma ka igas seadmes, mille abil meie veebisaiti külastate. Ülevaate Google'i privaatsuspoliitikast leiate järgmiselt lingilt https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7. RAHVUSVAHELINE ANDMETE EDASTAMINE 

Võime edastada isikuandmeid, mida me teie kohta kogume vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool neid riike, kus teave algselt koguti. Nendes riikides ei pruugi olla samasuguseid andmekaitseseadusi, kui riikides, kus te algselt andmed esitasite. Kui edastame teie andmed teistesse riikidesse, siis kaitseme neid vastavalt selles privaatsusteates kirjeldatule või vastavalt sellele, nagu teid andmete kogumise ajal teavitatakse.

Enne, kui valime välja andmete volitatud töötlejad, kellele me teie isikuandmeid jagame, teeb Kubota põhjaliku hoolsuskontrolli. Kubotal on isikuandmete kaitse tagamiseks olemas asjakohased lepingulised turvameetmed.

8. KUIDAS ME ISIKUANDMEID SÄILITAME JA KAITSEME

Kubotale on teie isikuandmete turvalisus äärmiselt tähtis. Kaitseme pühendunult meie kogutavat teavet. Rakendame teie esitatud isikuandmete kaitseks halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, et hoida ära nende juhuslik, ebaseaduslik või loata hävimine, kadumine, muutmine, avaldamine, kasutamine või neile ligipääs. Nimetatud kaitsemeetmete eesmärk on kaitsta teie esitatud teabe konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust. Analüüsime aeg-ajalt teie isikuandmetega seotud riske ning uuendame vastavalt sellele enda põhimõtteid, korda ja tehnoloogiat.

Kubota säilitab isikuandmeid ainult nii kaua kui vaja, et täita eesmärk, mille jaoks isikuandmeid koguti, kui kohalduvate õigusaktidega ei ole ette nähtud või lubatud teisiti. Rakendame meetmeid isikuandmete hävitamiseks või alaliselt anonüümseks muutmiseks, kui see on seadusega nõutud või kui isikuandmeid ei ole nende kogumise eesmärgi täitmiseks enam vaja.

Andmete Interneti kaudu edastamisel ei ole võimalik turvalisust täielikult tagada. Hoolimata meie jõupingutustest kaitsta teie isikuandmeid ei saa Kubota tagada ega garanteerida meile Interneti kaudu edastatava teabe turvalisust. Igasuguse nimetatud andmeedastuse risk lasub teil.

9. MEIE PRIVAATSUSTEATE UUENDAMINE

Uuendame privaatsusteadet aeg-ajalt ilma, et teid meie isikuandmetega seotud praktikate muudatustest eelnevalt teavitataks. Postitame selgelt nähtava teavituse asjakohastel veebilehtedel, et teavitada teid meie privaatsusteates tehtud olulistest muudatustest ning tuues privaatsusteate all ära, millal seda viimati uuendati. Privaatsusteate uuendamisel võime teatud juhtudel paluda teie nõusolekut.

10. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Kui teil on privaatsusteate kohta küsimusi või kommentaare või kui soovite rakendada enda õigusi või uuendada meile esitatud teavet või eelistusi, palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmete kaudu:

Juhtiv andmekaitseametnik
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com

November 2019